مقالات حسابداری / منابع کنکور / سایر

دکتر احمد مدرس /  استادیار دانشگاه تهران /  دانشکده مديريت ‏‎/‎‏ گروه حسابداري

 

تحصيلات

 

•  

دكترا‏‎,‎‏۱۳۸۰‏‎,‎‏حسابداري‏‎,‎‏علامه طباطبايي‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏بررسي كاربرد مدل سري زماني چند متغيري در پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي : مقايسه تيوري باشواهد تجربي ‏‎,‎‏بررسي كاربرد مدل سري زماني چند متغيري در پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي : مقايسه تيوري باشواهد تجربي

•  

كارشناسي ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۹‏‎,‎‏حسابداري‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏صورت تغييرات در وضهيت مالي و ضرورت تهيه صورت جريانهاي نقدي‏‎,‎‏صورت تغييرات در وضهيت مالي و ضرورت تهيه صورت جريانهاي نقدي

•  

كارشناسي‏‎,‎‏۱۳۶۳‏‎,‎‏حسابداري‏‎,‎‏شهيد بهشتي‏‎,‎‏ايران‏

 

دروس آموزشي

 

كارشناسي

•  

اصول مديريت مالي 1

•  

اصول حسابداري ۱

•  

اصول حسابداري ۲

•  

حسابداري صنعتي ۳

•  

حسابداري ميانه ۱

•  

حسابداري ميانه ۲

•  

مباحث جاري حسابداري

كارشناسي ارشد

•  

تئوري حسابداري ۲

•  

حسابداري براي مديران

•  

مديريت مالي پروژه

دكتري

•  

تئوريهاي حسابداري پيشرفته

•  

تحقيقات تجربي حسابداري

 

راهنمايي پايان نامه

 

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

•  

بررسي رابطه ارزشهاي فرهنگي و افشاي مسيوليتهاي اجتماعي شركتها‏‎,‎‏محمد حسين جعفريان طاهري‏‎,‎‏۱۳۸۹

•  

آثار بكارگيري استاندارد حسابداري ۲۷ ( طرحهاي مزاياي بازنشستگي ) بر تصميمات استفاده كنندگان از صورتهاي مالي سازمان تامين اجتماعي‏‎,‎‏فخرالدين صفايي فر‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

بررسي موانع كاربرد سامانه رايانه اي حسابداري در شركتهاي كوچك استان اصفهان‏‎,‎‏حميد مهرجو‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

بررسي بين ميزان استمرار اقلام تعهدي سود در مقايسه با اقلام نقدي و بررسي رابطه بين اقلام تعهدي و بازده آتي سهام‏‎,‎‏مهديه اكبري شهميرزادي‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

بررسي محتواي اطلاعاتي اعلان سود يك شركت بر ساير شركتهاي فعال در آن صنعت‏‎,‎‏عباس درست كار‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

بررسي هموار سازي شاخصهاي سودآوري در شركتهاي پيشرو حاصل از مدل امتياز جي در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏ميثم باقري‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري‏‎,‎‏رضا حصارزاده‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

بررسي ارتباط نسبتهاي اهرمي و شاخص هاي بهره وري‏‎,‎‏كامران ليلي پور‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

اخلاق حرفه اي و نقش آن در شفافيت بازار سرمايه‏‎,‎‏امير عظيمي‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

حجم معامله به عنوان نماينده اي براي ساير اطلاعات در رابطه بين سود و بازده‏‎,‎‏پرويز پور بهرام عمراني‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

بيشينه سازي سود در شركت شير پگاه فارس‏‎,‎‏جعفر تمدن‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

ارتباط بين معيارهاي مختلف عملكرد با بازده سهام ‏‎,‎‏محمد رضا شاهباز‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

بررسي ارتباط اهرمهاي مالي و عملياتي با ريسك سيستماتيك‏‎,‎‏فرزين خوش كار حسن قياده‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

شناسايي عوامل موثر بر بازده غير عادي سهام شركتهاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏محمد رضا عسگري‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

بررسي رابطه بين حاكميت شركتي و ارزش شركت‏‎,‎‏مريم فعلي‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

محتواي اطلاعاتي صورت سود و زيان مبتني بر هزينه يابي متغير براي گزارشگري برون سازماني‏‎,‎‏هادي محمد حسيني‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

بررسي اثر بخشي ارزش افزوده اقتصادي در پيش بيني سود هر سهم‏‎,‎‏فرامرز رسولي‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

بررسي مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏علي فعال قيومي‏‎,‎‏۱۳۸۶

•  

بررسي مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏علي فعال قيومي‏‎,‎‏۱۳۸۶

•  

ارزيابي قابليت مدلهاي تعهدي در پيش بيني جريانهاي نقدي‏‎,‎‏مهران جهاندوست مرغوب‏‎,‎‏۱۳۸۶

•  

تاثير جنسيت، مقطع تحصيلي ، دينداري و سابقه كار بر تصميم گيري اخلاقي حسابداران در ايران‏‎,‎‏افسانه رفيعي ‏‎,‎‏۱۳۸۶

•  

بررسي اثر ميزان سهامداران نهادي به عنوان يكي از معيارهاي حاكميت شركتي بر بازده سهامداران شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏سيد مجتبي حسيني ‏‎,‎‏۱۳۸۶

•  

بررسي رابطه بين نسبت Q توبين و معيار سود هر سهم در ارزيابي عملكرد شركتها‏‎,‎‏محمد فرج اله زاده‏‎,‎‏۱۳۸۶

•  

بررسي ارتباط معيارهاي مختلف عملكرد مبتني بر سود و جريان نقدي با بازده سهام‏‎,‎‏سعيد انور خطيبي‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

بررسي تلثير مديريت سود در تصميمات سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏جمال محمدي‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

شناسايي عوامل موثر در تصميم گيري خريد سهام در بورس اوراق بهادار تهران از ديدگاه كارگزاران و سرمايه گذاران انفرادي‏‎,‎‏ابوالفضل دده بيگي‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

بررسي رابطه نرخ بازده سهام و قابليت نقد شوندگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏احمد قنبر‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

بررسي عوامل موثر در جذابيت سپرده هاي سرمايه گذاري مستمري مادام العمر و تامين آتيه بانك سپه‏‎,‎‏محمد ميرزايي فريد‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

بررسي وجود كارايي از نوع ضعيف در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏ايمان زارع‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

بررسي تحليلي ارتباط بين بازده مازاد (بازده غير عادي ) سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏سجاد عابدي‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

تاثير پرداخت سود قطعي بر هزينه و ساختار تامين مالي بانك مسكن‏‎,‎‏علي رياحي‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

بررسي ضرورت گزارشگري ارزش براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏سيد وحيد ثقفي نژاد‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

انتخاب يك سبد سهام از بين سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‎,‎‏نازنين محمدي استخري‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

بررسي رابطه متغيرهاي حسابداري با ريسك سيستماتيك و ارايه مدلي براي پيش بيني ريسك سيستماتيك شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏ميثم محمد نژاد‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

پيش بيني نقدينگي در بانك سپه‏‎,‎‏ابو طالب نعيمي ‏‎,‎‏۱۳۸۴

•  

بررسي تطبيقي مشكلات اجرايي سيستم حسابداري ارزي بانك صادرات با بانك ملت ‏‎,‎‏محمد روشن‏‎,‎‏۱۳۸۴

•  

بررسي تاثير تغييرات ساختار سرمايه بر سود آوري بانك تجارت‏‎,‎‏هيبت اله سميع‏‎,‎‏۱۳۸۴

•  

تهيه مدل و محاسبه بهاي تمام شده انواع حواله هاي بانكي ( مطاله موردي بانك مسكن)‏‎,‎‏اسداله نداف فهميده‏‎,‎‏۱۳۸۴

•  

بررسي حسابداري سرمايه گذاري در اوراق قرضه بين المللي در بانك مركزي ايران‏‎,‎‏محسن تنها شاسكو‏‎,‎‏۱۳۸۴

•  

بررسي قيمت گذاري سهام شركتها در اولين عرضه سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏حميد رضا ايماني‏‎,‎‏۱۳۸۳

•  

بررسي رابطه بين سود حسابداري با جريانهاي نقدي و سرمايه در گردش حاصل از عمليات در شركتهاي صنايع غذايي و آشاميدني‏‎,‎‏مسعود اسد پور خواجه گاني‏‎,‎‏۱۳۸۳

•  

بررسي تطبيقي صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي استانداردهاي حسابداري مالي با مباني نظري گزارشگري مالي در ايران‏‎,‎‏سعيد اميري‏‎,‎‏۱۳۸۳

•  

مدلهاي ريسك اعتباري مشتريان بانك توسعه و صادرات ايران‏‎,‎‏سيد مرتضي ذكاوت‏‎,‎‏۱۳۸۱

•  

ارزيابي عملكرد بانكهاي صادرات استانها از طريق شاخصهاي مالي‏‎,‎‏سيد حسن بيضايي‏‎,‎‏۱۳۷۹

•  

ارزيابي توان مالي بانك صنعت و معدن با استفاده از تجزيه و تحليل صورت جريان هاي نقدي‏‎,‎‏ناصر سيفان‏‎,‎‏۱۳۷۹

•  

بررسي نقش و قابليت سود در پيش بيني سود و جريانهاي نقدي آتي سرمايه گذاري در سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏محمد تقي جنت رستمي‏‎,‎‏۱۳۷۸

•  

بررسي رابطه بين بازده سهام عادي و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏فرزاد ايواني‏‎,‎‏۱۳۷۸

•  

مقايسه اثر سود تقسيمي و سود انباشته بر قيمت بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏‎,‎‏قاسم بولو‏‎,‎‏۱۳۷۸

•  

بررسي علل فروش سهام قبل از مجمع و خريد سهام بعد از مجمع توسط برخي از سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ‏‎,‎‏عبدالحميد فرد افشاري تله بازلو‏‎,‎‏۱۳۷۵

پايان نامه دكتري

•  

استفاده از خصوصيات مفاهيم نظري گزارشگري مالي در ارزيابي كيفيت سود‏‎,‎‏محمد رضا شوروزي‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

بررسي تحليلي تاثير توانايي پيش بيني اجزاي تعهدي و جريانهاي نقدي بر كيفيت سود پيش بيني شده‏‎,‎‏محمد رضا عباس زاده‏‎,‎‏۱۳۸۶

 


 

طرحهاي تحقيقاتي

 

•  

۱۳۸۶‏‎,‎‏۱۳۸۶‏‎,‎‏بررسي اثر ميزان سهامداري نهادي به عنوان يكي از معيارهاي حاكميت شركتي بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 انتشارات(كتاب-مقاله-همايش)

 

كتابهاي علمي

•  

راهنماي بكار گيري استاندارد حسابداري شماره ۳، درامد عملياتي ( چاپ سوم با تجديد نظر)‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۷۰‏‎,‎‏سازمان حسابرسي ‏‎,‎‏۱۳۸۹

•  

مديريت مالي‏‎-‎‏جلد اول ( چاپ دهم)‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۲۳۴‏‎,‎‏چاپ و نشر بازرگاني‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

مديريت مالي‏‎-‎‏جلد دوم ( چاپ هفتم) ‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۳۶۹‏‎,‎‏چاپ و نشر بازرگاني‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

راهنماي بكارگيري استانداردهاي حسابداري شماره ۲۱ حسابداري اجاره ها‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۸۰‏‎,‎‏سازمان حسابرسي‏‎,‎‏۱۳۸۶

•  

راهنماي بكارگيري استانداردهاي حسابداري شماره ۳ ‏‎-‎‏درآمد عملياتي ‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۷۰‏‎,‎‏سازمان حسابرسي‏‎,‎‏۱۳۸۶

•  

حسابداري مديريت ‏‎-‎‏ ارزش آفلريني در محيط تجاري پويا‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏۴۹۸‏‎,‎‏چاپ و نشر بازرگاني‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد‏‎-‎‏ جلد سوم‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۲۲۰‏‎,‎‏پردازشگران‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

راهنماي بكارگيري استانداردهاي حسابداري شماره ۴ و ۵ ذخاير بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي ‏‎-‎‏ رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۷۰‏‎,‎‏سازمان حسابرسي‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد‏‎-‎‏ جلد دوم‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۲۱۸‏‎,‎‏پردازشگران‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد‏‎-‎‏ جلد اول‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۲۳۳‏‎,‎‏پردازشگران‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

پرسشهاي چهار گزينه اي حسابداري ميانه‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏۵۷۴‏‎,‎‏انتشارات ترمه‏‎,‎‏۱۳۸۴

•  

حسابداري ميانه ۱‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏انتشارات ترمه‏‎,‎‏۱۳۸۴

•  

هزينه يابي بر مبناي فعاليت ‏‎,‎‏ترجمه‏‎,‎‏سازمان حسابرسي‏‎,‎‏۱۳۷۹

•  

مديريت مالي ‏‎-‎‏ جلد اول( چاپ اول)‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۳۳۴‏‎,‎‏چاپ و نشر بازرگاني‏‎,‎‏۱۳۷۸

•  

استانداردهاي حسابداري دولتي‏‎,‎‏ويرايش علمي كتاب‏‎,‎‏۱۱۸‏‎,‎‏سازمان حسابرسي‏‎,‎‏۱۳۷۸

•  

مديريت مالي ‏‎-‎‏ جلددوم( چاپ اول)‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۳۷۰‏‎,‎‏چاپ و نشر بازرگاني‏‎,‎‏۱۳۷۸

•  

مديريت مالي‏‎-‎‏ جلد اول‏‎,‎‏تاليف‏‎,‎‏۲۸۰‏‎,‎‏مترجمين و مولفين‏‎,‎‏۱۳۷۳

مقالات
مقالات چاپ شده در مجلات داخلي

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ فعلي مريم ‏‎,‎‏"رابطه نظام راهبري شركتي و ارزش شركت ",‏مطالعات حسابداري‏‎,‎‏پاييز ۱۳۸۷‏‎,‎‏۲۳‏‎,‎‏۸۹‏‎-‎‏۱۰۶‏‎,‎‏۱۳۸۹

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ افلاطوني عباس ‏‎,‎‏"مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران",‏توسعه و سرمايه ‏‎,‎‏دوم ‏‎,‎‏۴‏‎,‎‏۵۱‏‎-‎‏۷۲‏‎,‎‏۱۳۸۹

•  

بازرگان عباس ‏‎,‎‏ مدرس احمد‏‎,‎‏ رفيعي افسانه‏‎,‎‏"آشنايي دانشجويان تحصيلات تكميلي حسابداري و مديريت مالي با منابع پژوهشي تخصصي",‏نامه آموزش عالي‏‎,‎‏سال دوم ‏‎,‎‏۵‏‎,‎‏۹‏‎-‎‏۲۶‏‎,‎‏۱۳۸۹

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ محمدي امير ‏‎,‎‏"تفكيك جريان هاي نقدي و پيش بيني جريان هاي نقدي",‏فصلنامه بورس اوراق بهادار‏‎,‎‏۲‏‎,‎‏۶‏‎,‎‏۱۳۶‏‎-‎‏۱۱۷‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ فرج اله زاده محمد ‏‎,‎‏"بررسي رابطه بين نسبت Q توبين و معيار سود هرسهم در ارزيابي عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران",‏مطالعات حسابداري‏‎,‎‏بهار ۱۳۸۷‏‎,‎‏۲۱‏‎,‎‏۱۲۷‏‎-‎‏۱۰۹‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ حسني سيد مجتبي ‏‎,‎‏ رييسي زهره ‏‎,‎‏"بررسي اثر سهامداران نهادي به عنوان يكي از معيارهاي حاكميت شركتي بر بازده سهامداران شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران",‏پژوهشنامه اقتصادي‏‎,‎‏تابستان‏‎,‎‏۵‏‎,‎‏۲۵۰‏‎-‎‏۲۲۳‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ محمد حسيني هادي‏‎,‎‏"محتواي اطلاعاتي صورت سود و زيان مبتني بر هزينه يابي متغير براي گزارشگري برون سازماني",‏حسابدار‏‎,‎‏۲۳‏‎,‎‏۲۰۶‏‎,‎‏۵۷‏‎-‎‏۵۰‏‎,‎‏۱۳۸۸

•  

رفيعي افسانه‏‎,‎‏ مدرس احمد‏‎,‎‏"تاثير جنسيت مقطع تحصيلي دينداري و سابقه كار بر تصميم گيري اخلاقي حسابداران در ايران ",‏مجموعه مقالات‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱۳۸‏‎-‎‏۱۱۲‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ عباس زاده محمد رضا‏‎,‎‏"بررسي تحليلي تاثير توانايي پيش بيني اجزاي تعهدي و جريانهاي نقدي بر كيفيت سود پيش بيني شده ",‏دانش و توسعه‏‎,‎‏۱۵‏‎,‎‏۲۴‏‎,‎‏۲۳۹‏‎-‎‏۲۲۵‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ حصارزاده رضا‏‎,‎‏"كيفيت گزارشگري و كارايي سرمايه گذاري",‏فصلنامه بورس اوراق بهادار‏‎,‎‏اول‏‎,‎‏۲‏‎,‎‏۱۱۶‏‎-‎‏۸۵‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ احمد زاده حميد‏‎,‎‏"كاربرد تيوري وجوه در سيستم حسابداري سنجش مسيوليت",‏حسابدار‏‎,‎‏۲۳‏‎,‎‏۲۰۲‏‎,‎‏۴۳‏‎-‎‏۳۶‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ احمد زاده حميد‏‎,‎‏"بررسي تيوري تصميم گيري شركتها براي مقاومت در برابر استانداردهاي وضع شده حسابداري",‏حسابدار‏‎,‎‏۲۳‏‎,‎‏۱۹۸‏‎,‎‏۳۱‏‎-‎‏۲۳‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ رفيعي افسانه‏‎,‎‏"بررسي ديدگاه عمومي در باره رعايت آيين رفتار حرفه اي توسط حسابرسان و ضمانت اجرايي آن",‏دانش حسابرسي‏‎,‎‏هشتم ‏‎,‎‏۲۵ و ۲۶‏‎,‎‏۲۰‏‎-‎‏۴‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ محمدي استخري نازنين‏‎,‎‏"انتخاب يك سبد سهام از بين سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران",‏توسعه و سرمايه ‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۷۱‏‎-‎‏۹۲‏‎,‎‏۱۳۸۷

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏"گزارشگري ارزش",‏مجموعه سخنراني ها و مقالات " گزارشگري مالي ، تحولات پيش رو"‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱۵۴‏‎-‎‏۱۳۵‏‎,‎‏۱۳۸۵

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ ديانتي زهرا‏‎,‎‏"رابطه فرهنگ و حسابداري ",‏حسابرس ‏‎,‎‏۲۶‏‎,‎‏۴۳‏‎-‎‏‏‎-‎‏۳۴‏‎,‎‏۱۳۸۳

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ ديانتي زهرا‏‎,‎‏"حسابرسي مستمر ",‏حسابداررسمي ‏‎,‎‏اول ‏‎,‎‏۳۵‏‎-‎‏‏‎-‎‏۲۸‏‎,‎‏۱۳۸۳

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ ديانتي ديلمي زهرا ‏‎,‎‏"بررسي كاربرد مدل سري زماني چند متغيري در پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي مقايسه تيوري باشواهد تجربي ",‏بررسيهاي حسابداري وحسابرسي ‏‎,‎‏۱۰‏‎,‎‏۳۴‏‎,‎‏۱۱۰‏‎-‎‏‏‎-‎‏۷۰‏‎,‎‏۱۳۸۲

مقالات چاپ شده در مجلات خارجي

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏ قفقازي زهرا ‏‎,‎‏ شاكري امير ‏‎,‎‏"بررسي انگيزه هاي مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( مورد صنايع نفتي ، شيميايي و فلزي)",‏حسابداري مالي‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۴‏‎,‎‏۵۹‏‎-‎‏۷۸‏‎,‎‏۱۳۸۹

همايشها
داخلي

   

داخلي

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏"هزينه يابي برمبناي فعاليت Activity Based costing"‏‎,‎‏همكاران سيستم ‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏۰۸‏‎-‎‏۰۸‏‎,‎‏۱۱‏‎,‎‏۱۳۸۳

   

مقاله كامل

•  

مدرس احمد‏‎,‎‏"گزارشگري ارزش "‏‎,‎‏همايش گزارشگري مالي تحولات پيش روي ‏‎,‎‏ايران‏‎,‎‏۰۷‏‎-‎‏۰۴‏‎,‎‏۱۰‏‎,‎‏۱۳۸۴

 

 

منبع : http://dbfm.ut.ac.ir/faculty/cv/fullcv?professorId=2933

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 22:5  توسط هادی محمدحسینی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
با عرض سلام . به وبلاگ خودتان خوش آمدید . در این وبلاگ سعی شده مقالات مفید حسابداری در سه شاخه حسابداری مالی . حسابداری مدیریت و حسابرسی و همچنین منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری ارائه گردد . امیدوارم این مطالب . مفید واقع گردد . نظرات شما موجب بهبود این وبلاگ می گردد . با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز .

هادی محمدحسینی

پیوندهای روزانه
قیمت دلار 2
قیمت دلار
اتحادیه طلا
خبر گزاری فارس
قیمت روز خودرو
خبرگزاری مهر
روزنامه دنیای اقتصاد
بانک مرکزی ایران
علی دائی
حامد فیلی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
مقالات حسابداری مالی
مقالات حسابداری مدیریت
مقالات حسابرسی
مقالات لاتین
منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری
اخبار دانشگاه آزاد
سایر
پیوندها
دانلود مقالات مجلات بررسی های حسابداری - تحقیقات مالی و دانش مدیریت
سازمان حسابرسی
پایگاه اطلاعاتی ایران
مرجع تخصصی حسابداران ایران
دکتر امین ناظمی
حسابداری مدیریت
مجله بررسی های حسابداری
حسابداری دات کام
انجمن حسابداری ایران
The Canadian institute of Chartered Accountants
The Chartered Institute of Management Accountants
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales
The chartered Institute of Public Finance and Accountancy
The Association of Chartered Certified Accountants
Institute of Management Accountants
American Institute of Certified Public Accountants
Institute of Management Accountants
International Federation of Accountants
بانک ایده
جامعه حسابداران رسمی ایران
انجمن حسابداران خبره ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک اطلاعات نشریات کشور
بانک قوانین کشور
مرکز تحلیل اخبار اقتصادی ایران-سی ینا
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان بورس اوراق بهادار
شبکه اطلاع رسانی بورس
مدیریت فناوری بورس تهران
دیوان محاسبات کشور
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
فهرست وب سایت های ایرانی
پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران
Ca Magazine
CPA Journal
Journal of Accountancy
The Accounting Review
CMA management
Accountancy
KPMG
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM